Artikel 1
Advocatenkantoor Schouten Legal bestaat uit mr. P.C. Schouten.

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, werkzaamheden en diensten (hierna te noemen: ‘opdrachten’), alsmede op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten, die de cliënt verstrekt aan het kantoor en al degenen die – al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst – voor het kantoor en/of haar leden werkzaam zijn, alsmede derden als hierna genoemd onder 4. Toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden waarnaar in de van de opdrachtgever afkomstige stukken wordt verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. OPDRACHTEN EN AANSPRAKELIJKHEID
Alle opdrachten worden geacht te zijn neergelegd in een overeenkomst van opdracht met de desbetreffende advocaat. Derden kunnen aan de overeenkomst, de verrichte werkzaamheden of de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 en 7:409 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Advocatenkantoor Schouten Legal. De cliënt stemt ermee in dat in voorkomende gevallen derden worden ingeschakeld (bijvoorbeeld deurwaarders of andere deskundigen).

Artikel 4. INSCHAKELING VAN DERDEN
Advocatenkantoor Schouten Legal zal bij de inschakeling van niet bij haar werkzame derden (waaronder, maar niet uitsluitend procureurs, buitenlandse advocaten, accountants, schade-experts, deurwaarders, deskundigen, adviseurs of dienstverleners) de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Advocatenkantoor Schouten Legal is echter, behoudens haar opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever (mede) namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.
De aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Schouten Legal is beperkt tot het bedrag dat krachtens de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Advocatenkantoor Schouten Legal heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering welke voldoet aan de door de Nederlandse Orde van Advocaten op de datum van vaststelling van deze voorwaarden daaromtrent gestelde regels.
Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Schouten Legal (uit welke hoofde dan ook) beperkt tot het door haar in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte en betaalde honorarium over het desbetreffende kalenderjaar, tot een maximum van € 500.000.
Alle aanspraken vervallen, indien deze niet – onder overlegging van alle relevante bewijsstukken – binnen één jaar nadat de feiten en omstandigheden waarop hij zijn aanspraak baseert de opdrachtgever respectievelijk de derde bekend geraakt waren of redelijkerwijze konden zijn, schriftelijk en gemotiveerd bij Advocatenkantoor Schouten Legal zijn ingediend.
De opdrachtgever vrijwaart Advocatenkantoor Schouten Legal voor alle aanspraken van derden en is op eerste verzoek gehouden aan haar de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.

Artikel 5. HONORARIUM EN KOSTEN
Tenzij anders overeengekomen zal het honorarium worden bepaald aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het door Advocatenkantoor Schouten Legal voor de betreffende opdracht vast te stellen uurtarief. Daarnaast is de opdrachtgever tevens verschuldigd het bedrag dat gemoeid is met verschotten (onder meer, maar niet uitsluitend, griffierechten, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten, alsmede – indien van toepassing – kosten van derden). Ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals porti-, telefoon-, fax- en kopieerkosten e.d.) zal een percentage van 6% van het honorarium in rekening worden gebracht. Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.).
Tenzij anders overeengekomen factureert Advocatenkantoor Schouten Legal in principe iedere kalendermaand. Advocatenkantoor Schouten Legal kan voor de aanvang van de opdracht van de opdrachtgever een voorschot verlangen. Eerst na ontvangst van het (nader) voorschot zal Advocatenkantoor Schouten Legal de werkzaamheden dienen aan te vangen respectievelijk voort te zetten. Een voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

Artikel 6. BETALING
Betaling van de declaraties dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Blijft betaling binnen die termijn uit, dan kan Advocatenkantoor Schouten Legal haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling opschorten en is de opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd, alsmede de incassokosten, berekend naar het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Artikel 7. OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST
Ieder der partijen kan door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, de overeenkomst beëindigen. De opdrachtgever is gehouden het honorarium en de bijkomende kosten te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden.

Artikel 8. GEHEIMHOUDING
Het kantoor is op grond van de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten gehouden tot geheimhouding.
De verzending van e-mail en andere vormen van dataverkeer geschiedt ongecodeerd waardoor de geheimhouding niet is gegarandeerd. De opdrachtgever kan (tijdig) voor de verzending van enig specifiek bericht verzoeken gebruik te maken van de bij de gecontracteerde advocaat aanwezige coderingsmogelijkheden. Advocatenkantoor Schouten Legal is niet aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige overbrenging van informatie of vertraging in de ontvangst van e-mail en andere vormen van dataverkeer.

ARTIKEL 9. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgevers en Advocatenkantoor Schouten Legal is alleen Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank te Breda, te dezen als de bevoegde rechter aangewezen.